Osim naše misije stvaranja nezaboravnih doživljaja na putovanjima, svi mi u NOMADIK TRAVELU iznimnu pažnju pridajemo zaštiti privatnosti svih naših korisnika. U tu svrhu, temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba), a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalim pozitivnim propisima, donosimo ovu Izjavu o privatnosti sve u svrhu informiranja svih zainteresiranih strana o načinu prikupljanja, obrade, korištenja, čuvanja i zaštite osobnih podataka u sklopu našeg poslovanja, te o pravima koje naši korisnici i djelatnici imaju u vezi obrade osobnih podataka. Ova politika zaštite podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koje obrađujemo.

1. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

Radi lakšeg upoznavanja i uporabe ove Izjave, u nastavku slijedi objašnjenje osnovnih pojmova korištenih u sadržaju, a koji su definirani sukladno odredbama pozitivnih propisa:

„Osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

„Ispitanik/korisnik“ je fizička osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njegov fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Jednostavno rečeno, u ovoj situaciji, ispitanik/korisnik ste upravo Vi.

„Voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

„Izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

„Treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

„Primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

„Privola” ispitanika/korisnika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika/korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

„Povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

2. VODITELJ OBRADE

Odgovorni Voditelj obrade Vaših osobnih podataka jest: NOMADIK TRAVEL d.o.o., turistička agencija, Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB:54368705881 (dalje u tekstu: Voditelj obrade/Agencija).

Kontakt Voditelja obrade:

e-pošta: info@nomadik.travel
pošta: Dravska 22A, 10000 Zagreb, RH
telefon: +385 91 287 000 5

Agencija u pojedinim situacijama može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka, npr. kada obrađuje Vaše osobne podatke pri posredovanju u pribavljanju paket-aranžmana i/ili drugih usluga organiziranih od strane drugih turističkih agencija ili pružatelja usluga. Tada je voditelj obrade Vaših osobnih podataka druga turistička agencija ili pružatelj usluge.

3. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

ZAKONITOST, TRANSPARENTNOST I POŠTENJE

Agencija pristupa obradi Vaših osobnih podataka sukladno načelima zakonitosti, transparentnosti i poštenja što znači da je svaka obrada u skladu s određenim pravnim temeljem, a Vi ste informirani o postupku obrade i njegovim svrhama. Pritom Vam Agencija pruža sve informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka.

OGRANIČENJE SVRHE

Osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

SMANJENJE KOLIČINE PODATAKA

Agencija obrađuje samo one osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. To znači da Agencija neće od Vas tražiti osobne podatke koji joj nisu nužni za ispunjenje svrhe u koju se daju osobni podaci.

TOČNOST OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, stoga će Agencija poduzeti svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

OGRANIČENJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko nalažu pozitivni propisi.

Ako se osobni podaci obrađuju na temelju Vaše privole, podatke se čuva sve dok ne povučete privolu. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: info@nomadik.travel ili adresu redovne pošte: Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

CJELOVITOST I POVJERLJIVOST

Agencija obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

POUZDANOST

Agencija je odgovorna za poštivanje svih načela obrade osobnih podataka, te je u svakom trenutku u mogućnosti dokazati usklađenost s odredbama Opće uredbe.

4. PRAVNI TEMELJ I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci se prikupljaju od Vas kao ispitanika/korisnika, od trećih osoba ili iz javno dostupnih izvora. Osobni podaci mogu se prikupljati temeljem Vaše privole, no također i sukladno drugim zakonitim pravnim temeljima za prikupljanje osobnih podataka. Osobni podaci prikupljaju se radi:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna u svrhu izvršavanja ugovora ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev, a prije sklapanja ugovora
 • nužnog poštivanja pravnih obveza Agencije – npr. u svrhu obrade podataka radnika (slanje podataka o radnicima HZMO-u, HZZO-u, Poreznoj upravi, knjigovodstvenom servisu i sl.)
 • zadovoljenja legitimnih interesa Agencije – kada je to nužno, Agenija obrađuje osobne podatke i izvan ugovornog odnosa, u svrhu zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Na primjer no ne i isključivo, takav legitiman interes može biti: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, zaštita osoba i imovine
 • zaštite životno važnih interesa ispitanika/korisnika ili druge fizičke osobe
 • unapređenja poslovanja Agencije ili za interne potrebe Agencije, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s ispitanicima/korisnicima
 • odgovaranja na Vaše upite i komentare
 • slanja promotivnih ponuda i ostalih informacija vezanih uz poslovanje Agencije, a temeljem privole koju ste nam dali
 • promocije Agencije, a temeljem privole koju ste nam dali

U slučaju pojave potrebe za obradom osobnih podatka u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste nam dali privolu, prije takve obrade pružiti ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi te po potrebi zatražiti privole za takvu obradu.

Svi podaci koje Agencija zaprimi od Vas, dajete Agenciji dobrovoljno na obradu.

Agencija može obrađivati Vaše osobne podatke u marketinške svrhe, a na temelju Vaše posebne privole.

5. OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU

Agencija obrađuje one Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje preuzetih ugovornih i zakonskih obveza, te zadovoljenje legitimnih interesa, odnosno za obavljanje radnji u sklopu mašeg poslovanja, poput: imena i prezimena, prebivališta odnosno boravišta, grada/mjesta i poštanskog broja, države, OIB-a, vrste i broja putne isprave, datuma valjanosti putne isprave, izdavatelja putne isprave, broja osobne iskaznice, datuma valjanosti osobne iskaznice, izdavatelja osobne iskaznice, broja, datuma i mjesta izdavanja vize, dana, mjeseca i godine rođenja, spola, državljanstva, adrese elektroničke pošte, broja telefona, fotografije, broja kreditne/debitne kartice ili podataka o drugom sredstvu plaćanja, vlastoručnog potpisa, IP adrese, i sl.

U okviru poslovnog/ugovornog odnosa u svrhu organizacije i realizacije putovanja te pružanja drugih usluga Agencije, mogu se obrađivati svi prethodno navedeni osobni podaci a u konkretnoj situaciji obrađivati će se oni osobni podaci koji su Agenciji nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog/ugovornog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati na obradu osobne podatake koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

U okviru radnog odnosa između djelatnika i Agencije, Agencija obrađuje osobne podatke radnika, poput: imena i prezimena, prebivališta odnosno boravišta, grada/mjesta i poštanskog broja, države, OIB-a, vrste, broja i roka važenja identifikacijskog dokumenta, dana, mjeseca i godine rođenja, spola, državljanstva, adrese elektroničke pošte, broja telefona, vlastoručnog potpisa, stručne kvalifikacije radnika, radnog iskustva radnika, broja bankovnog računa i sl.

U okviru marketinških aktivnosti, temeljem Vaše privole obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona.

U okviru promocije Agencije, temeljem Vaše privole obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, fotografije, video materijali i sl.

Agencija može obrađivati i Vaše osobne podatke iz posebne kategorije osobnih podataka i to podatke koji se odnose na Vaše zdravlje. Osobni podaci o zdravlju prikupljaju se u svrhu organizacije i realizacije putovanja te ostalih usluga Agencije, a na temelju Vaše izričite privole, te ako je to nužno za zaštitu Vaših životno važnih interesa odnosno drugog pojedinca.

Osobni podaci koji se odnose na zdravlje obrađuju se i kada je to nužno za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Agencije ili ispitanika/korisnika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti odnosno u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika.

6. PRAVA ISPITANIKA/KORISNIKA

U skladu sa svim pozitivnim propisima, ispitanik/korisnik ima sljedeća prava:

PRAVO NA INFORMIRANJE I PRISTUP PODACIMA

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađujeumo li osobne podatke koji se odnose na Vas, te ako takve osobne podatke obrađujemo, pristup osobnim podacima kao i sljedećim informacijama: o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatražite ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka ili pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, ako se osobni podaci ne prikupljaju od Vas svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, što uključuje izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se osobni podaci prenose u treću zemlju.

Agencija osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Svoj zahtjev možete podnijeti putem već naznačenih kontakata Agencije, a osim ako ne zatražite drugačije, informacije će Vam se pružiti u uobičajenom elektroničkom obliku. Pravo na dobivanje kopije ostvaruje se u onoj mjeri u kojoj neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.

PRAVO NA ISPRAVAK

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih podataka koji se na Vas odnose.

Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, a Agencija je u tom slučaju dužna postupiti u skladu s Vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja.

PRAVO NA BRISANJE

Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • uložili ste prigovor na obradu, osobito ako je ispitanik dijete,
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze sukladno pozitivnim propisima

Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se u slučajevima kada je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Agencija, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Agenciji omogućuje provjera točnosti osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
 • Agencija više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • uložili ste prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Agencije razloge ispitanika/korisnika.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste dostavili Agenciji u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Agencije.

PRAVO NA PRIGOVOR

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Ako smatrate da Agencija. nema zakonsku osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Agenciji na adresu elektroničke pošte: info@nomadik.travel ili redovne pošte: Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska te nacionalnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

U tom slučaju Agemcija neće više obrađivati Vaše osobne podatke no možda Vam zbog toga neće moći pružati svoje usluge i biti s Vama u poslovnom odnosu.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA UKLJUČUJUĆI IZRADU PROFILA

Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka temeljena isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, osim ako je potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i Agencije, odnosno temeljena na Vašoj izričitoj privoli.

7. PITANJA POTVRDE IDENTITETA I ZLOUPORABE PRAVA

U slučaju dvojbe po pitanju Vašeg identiteta, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Takva provjera služi zaštiti Vaših prava.

Ako biste neka od naznačenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

8. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Agencija Vaše osobne podatke prikuplja kroz web stranicu putem Vašeg pristupa na web stranicu i to putem registracije/izrade profila, putem obrazaca za kontakt i upite, putem „kolačića“, putem elektroničke pošte te kroz dokumentaciju i komunikaciju koja se prosljeđuje i odvija između Vas i Agencije, bilo kojim sredstvom komunikacije. Agencija može prikupljati Vaše podatke i putem trećih osoba, na primjer no ne i isključivo, putem trgovaca i posrednika koji prodaju usluge Agencije, putem tijela državne vlasti i sl.

9. PRIVOLA ISPITANIKA/KORISNIKA

Agencija bez Vaše privole neće upotrebljavati Vaše osobne podatke ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu slanjem zahtjeva na:

Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Ako se obrađuju osobni podaci maloljetnika za koje je potrebna privola, takvu privolu daje ili odobrava nositelj roditeljske skrbi nad djetetom.

Smatra se da svojim upitom, prijavom za rezervaciju, potpisom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ili korištenjem ostalih usluga Agencije, neovisno o mogućoj istodobnoj primjeni ostalih pravnih temelja za obradu osobnih podataka koji su primjenjivi na situaciju, dajete privolu za obradu osobnih podataka potrebnih u svrhu odgovora na upit, obrade rezervacije, sklapanja i ispunjenja ugovora odnosno ostalih usluga te da se ti podaci koriste u komunikaciji kao i prilikom provedbe djelatnosti Agencije vezanih za putovanje. Pritom istodobno dajete privolu Agenciji za prenošenje osobnih podataka trećim stranama u svrhu izvršenja usluge putovanja.

Ujedno, s već navedenim privolama, dajete i privolu da se Vaši osobni podaci mogu upotrijebiti u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi Agencije. Ako ne želite dati takvu privolu, o tome se morate izjasniti prilikom upita ili prijave za rezervaciju.

Osobne podatke niste obvezni dostaviti, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Agencija neće moći s Vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje ugovorne i zakonske obveze.

10 ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Agencija obrađuje prikupljene osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, odnosno dok ne povučete Vašu privolu. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Određene osobne podatke Agencija čuva u vremenskom periodu koji propisuju pozitivni propisi.

11. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Kako bi se mogle ostvariti pojedine svrhe radi koji se i vrši obrada osobnih podataka, Agencija mora prosljeđivati Vaše osobne podatke trećim stranama. Trećim stranama prosljeđuju se samo nužni osobni podaci. Vaše osobne podatke Agencija prosljeđuje trećim stranama u sljedećim slučajevima:

 • u svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora – kada je to potrebno da bismo Vam pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. Osobni podaci prosljeđuju se na primjer no ne i isključivo: djelatnicima neposrednih pružatelja usluga i to smještajnog objekta, aviokompanija, autobusnih prijevoznika, ugostiteljskih objekata, turističkim agencijama, turističkim vodičima, voditeljima putovanja, djelatnicima ambasade ili konzulata u slučaju izdavanja viza, djelatnicima osiguravajućih društava, djelatnicima banaka i sl.
 • kada ste za to dali privolu – ako je to potrebno za svrhu za koju ste dali izričitu privolu
 • kada za obavljanje pojedinih poslova Agencija angažira druge tvrtke – tada te tvrtke djeluju kao izvršitelji obrade (na primjer no ne i isključivo: knjigovodstveni servis, IT tvrtke i sl.)

Osobni podaci otkrivaju se nadležnim državnim tijelima u sklopu našeg izvršavanja zakonskih obveza, a mogu se otkriti i u slučaju sudskog naloga ili u svrhu sprječavanja kriminalne radnje od strane nadležnog državnog tijela. Također, osobni podaci otkriti će se sudu, odvjetnicima ili javnim bilježnicima u svrhu postupaka koje vode. Osobni podaci mogu se otkrivati u slučaju statusnih promjena Agencije (reorganizacija, udruživanje s drugim tvrtkama i sl.).

Osim navedenog, postoji mogućnost obrade i držanja evidencije o ispitanicima/korisnicima kako u matičnoj zemlji, tako i u inozemstvu, sve zbog realizacije usluga.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka, Agencija koristi najsuvremenije poslovne prakse i informacijsko-komunikacijske tehnologije pri čemu se primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe, kako djelatnici Agencije, tako i djelatnici trećih strana. Osobni podaci ni u kojem slučaju se ne prenose neovlaštenim osobama, niti će ikada biti prodani ili nezakonito ustupljeni trećim stranama.

Na našoj web stranici koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka. Svi osobni podaci i uređaji na kojima se nalaze, zaštićeni su odgovarajućim lozinkama. Osobni podaci pohranjeni u fizičkom/papirnatom obliku, nalaze se u za to predviđenim prostorijama pod nadzorom ovlaštene osobe Agencije.

Web stranica Agencije može sadržavati poveznice na druge web stranice. Stoga se ispitanici/korisnici upućuju kako zaštita privatnosti i politika zaštite osobnih podataka na njima mogu biti drugačije od pravila i politika Agencije. Molimo Vas da se, ako pristupate tim stranicama, prije davanja osobnih podataka upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na tim stranicama. Agencija ni u kojem slučaju nije odgovorna za sadržaj, proizvode, usluge i postupke drugih tvrtki. Poveznice ne predstavljaju povezivanje s tim tvrtkama. Saznate li da linkovi na web stranici vode na treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom politikom zaštite osobnih podataka, kontaktirajte nas kako bi po tom pitanju poduzeli odgovarajuće mjere.

Agencija poduzima sve dostupne mjere u cilju sprječavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno. Stoga Agencija do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu ispitanicima/korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka na web stranici Agencije.

13. OBAVIJEST O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestiti ćemo nadležno državno tijelo i Vas porukom elektroničke pošte u roku 72 sata nakon saznanja o povredi, o prirodi i razmjerima povrede, vjerojatnim posljedicama i utjecaju na naše usluge te poduzetim i planiranim mjerama za rješavanje problema i umanjivanje mogućih štetnih posljedica.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti,
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za Vaša prava i slobode,
 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavještavanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Ako sumnjate na povredu svojih osobnih podataka, obavijest ili upit možete proslijediti na sljedeće adrese:

Ako smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

14. OSOBNI PODACI I WEB STRANICA

UPORABA „KOLAČIĆA“

Naša web stranica u svom radu koristi „kolačiće“ (eng. „cookies“) koji omogućuju pravilan rad stranice i njezino unapređenje, a sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Pristupom našoj web stranici, putem „kolačića“ prikupljaju se Vaši osobni podaci.

„Kolačići“ su male datoteke koje internet preglednik (eng. „web browser“) pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim je ispitanik/korisnik posjetio neko internet mjesto, a koje se koriste za različite svrhe, npr. za web analize, mjerenje broja posjetitelja, analizu pretraga, postavke jezika i sl. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja web stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude. Postavljanje „kolačića“ na uređaje ispitanika/korisnika i čitanje već pohranjenih informacija na uređaju vršimo uz privolu ispitanika/korisnika te prethodnu jasnu informaciju koji će se podaci prikupljati i u koju svrhu. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše web stranice. Od privole su izuzeti samo „kolačići“ koji su tehnički neophodni za odvijanje komunikacije između opreme ispitanika/korisnika i naše web stranice ili pružanje usluge na zahtjev ispitanika/korisnika.

15. ZAVRŠNE NAPOMENE

Ova politika zaštite podataka stupa na snagu danom objave na web stranici www.nomadik.travel. Zadržavamo pravo izmjene ove politike zaštite podataka, u bilo kojem trenutku, bez bilo kakvih ograičenja i/ili odgovornosti. Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite podataka biti će objavljene u Izjavi o privatnosti koja se nalazi na našim web stranicama.

U Zagrebu, 20.09.2021. godine

NOMADIK TRAVEL
društvo s ograničenom odgovornošću
za turizam i usluge, turistička agencija
Dravska 22A, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska
OIB: 54368705881