Sukladno čl. 6. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turzmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21; dalje u tekstu: Zakon), NOMADIK TRAVEL d.o.o., turistička agencija, Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 54368705881 (dalje u tekstu: Agencija) ovim putem obavještava svakog korisnika usluga Agencije o mogućnosti podnošenja pisanog prigovora u pogledu pruženih usluga, a na način i prema uvjetima propisanim u Općim uvjetima poslovanja Agencije (Glava 17. – Prigovori Ugovaratelja/Putnika).

Korisnik može svoj pisani prigovor dostaviti u roku od 8 dana od završetka putovanja na sljedeče adrese Agencije:

  • adresa elektroničke pošte: info@nomadik.travel
  • adresa redovne pošte: Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska